Dog Rescue from Frozen Jetty 2/26/15 - Sleddog8910